Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Антонова О. Р. Становлення спільної транспортної політики ЄС у сфері повітряних перевезень: управлінсько-правовий вимір

Бондаренко О. С., Малетов Д. В. Гармонізація ІТ-права України з правом ЄС

Васильєв С. В. Судово-процесуальна політика України на тлі євроінтеграції

Войтович П. П. Цивілізована політика як вибір держави в епоху глобальних трансформацій

Гришко В. І., Киричук Б. С. Євроінтеграція як запорука післявоєнного відновлення України: актуальні проблеми та перспективи розвитку

Ізбаш К. С., Домброван Н. В. Державне управління в процесі міжнародної інтеграції України: особливості та виклики на сучасному етапі

Kaliuzhna S. V., Petrova N. О., Bondar N. A. History of the institution of local self-government in Ukraine at various stages of the country evolvement . The European choice of Ukraine

Камінська О. А., Федорченко О. В. Проблема підвищення ефективності розвитку загальнокультурних компетенцій здобувачів вищої освіти у разі вивчення історії держави і права

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бабенко А. М. Запобігання організованій, озброєній та терористичній злочинності як складова безпеки в умовах Євроінтеграції

Голіна В. В. Запобігання транспортним правопорушенням в Україні в контексті євроінтеграції

Дубенко О. М., Постол О. І. Імплементація положень Стамбульської конвенції в контексті притягнення кривдників до відповідальності та зміни їх насильницької моделі поведінки

Думчиков М. О. Порівняльний аналіз кримінально-правової охорони кіберпростору країн Балтії та України

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Бабчинська Т. В. Правове регулювання інституту відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження

Балтаджи П. М. Діалог як інструмент побудови соціального миру

Демецький В. Д., Лободюк Г. І. Майбутня кількість представників у Європарламенті від України, Молдови та Грузії

Живова Ю. В. Продовження судової реформи у сфері функціонування Вищої ради правосуддя як необхідна умова євроінтеграції

Закалик Г. М., Коропатов О. М., Шувар Н. М. Волонтерська діяльність в Україні: історія , сьогодення та євроінтеграція

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Березовська Н. Л. Подання заяв до ЄСПЛ

Ватрас В. А. Правова природа регламентів та директив Європейського Союзу, які врегульовують приватно-правові відносини (в контексті їх імплементації в законодавство України)

Донцов Д. Ю. Посередництво як засіб вирішення спору по суті в цивільному судочинстві України та Франції

Кадала В. В., Гузенко О. П. Оцінка впливу євроінтеграційних процесів на осучаснення правових положень функціонування регіональних митниць в Україні

Кармаза О. О. Модифікація спадкових прав в умовах дії воєнного стану та євроінтеграційних процесів

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Андрієнко І. С. Міжнародні стандарти соціального забезпечення в контексті євроінтеграційних процесів в Україні

Божко В. М. Аналіз нового законопроєкту «Про працю» крізь призму його відповідності праву Європейського Союзу

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Вдовиченко О. М. Поліцейське піклування на межі публічного та приватного права у площині євроінтеграції суспільних процесів

Григорецька І. І. Проблеми правового регулювання та розвиток законодавства у сфері використання земель водного транспорту в межах населених пунктів в умовах євроінтеграції

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Азаренко Т. І. Впровадження категорії доброчесності як невід ’ємної складової частини євроінтеграційного процесу України

Баймуратов М. О., Кофман Б. Я. Україна у системі міжнародного європейського транскордонного співробітництва: до визначення парадигми нормативного забезпечення

Бойко І. В. Євроінтеграційний зміст і значення Закону України «Про адміністративну процедуру»

Волокітенко О. М. Адміністративно-правові основи взаємодії територіальних підрозділів національної поліції та органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку

Грохольський В. Л. Концептуальні підходи до адміністративно-правового забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина окремими державними інституціями в європейських країнах

Давидова І. В., Берназ-Лукавецька О. М. Е-ідентифікація особи в умовах імплементації законодавства Європейського Союзу

Єщенко М. Г., Скалянська О. В. Інтелектуальна власність як об ’єкт адміністративно-правового захисту під час євроінтеграції України

Завістовський О. Д. Адміністративна відповідальність за виготовлення або використання ворожих символів

Зуй В. В. Актуальні проблеми кібербезпеки в Україні з урахуванням європейської інтеграції

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Васечко Л. О., Лашко Є. Є., Савицький О. Ф. Удосконалення системи органів прокуратури в умовах післявоєнного відновлення України

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Григоращенко О. В. Ухилення від сплати податків: економіко-правовий аналіз

ДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ

Bokshorn A. V., Voloshanivska T. V. International cooperation in the field of educational activity through the prism of war: challenges and opportunities

Васта В. В., Пренько Я. О. Проблемні питання онлайн-навчання іноземної мови юридичного спрямування

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Біла В. М., Мох Т. П., Коломієць Ю. М. Сучасні способи вдосконалення фізичної підготовки майбутніх правоохоронців в Україні

Горб В. В. Об’єднані автоматизовані інформаційні системи як інструмент підвищення ефективності протидії диверсійно-терористичним загрозам