Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕМОКРАТИЧНОЇ ДЕРЖАВИ

Катеринчук І. П. ПРАВА ЛЮДИНИ ПІД ЧАС ВІЙНИ (ЗА ПРАКТИКОЮ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ)

Коломієць Ю. Ю. ПРОЕКТ «ЗОЛОТИЙ ПЕРЕТИН» – НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА НАЦІОНАЛЬНИМ ІНТЕРЕСАМ УКРАЇНИ

Корунчак Л. А. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ: ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Кучук А. М., Мамалига В. В. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ VS. ПРАВО НА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНИМ ТІЛОМ В АСПЕКТІ ЗАБОРОНИ АБОРТІВ (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ)

Лубенець І. Г. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Маложон О. І. ЗОВНІШНІ ВІДНОСИНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Орловська І. Г. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СТОВП СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ЯК ОРІЄНТИР СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВЕКТОРА РОЗВИТКУ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Компанець Є. М., Лебідь С. А. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЄВРОПЕЙСЬКІ РЕАЛІЇ ТА УКРАЇНСЬКІ ПЕРСПЕКТИВИ

Крикун В. В., Братель С. Г. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АРЕШТУ ТА КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА В УКРАЇНІ В АСПЕКТІ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО АРЕШТУ, КОНФІСКАЦІЇ МАЙНА ТА УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ОДЕРЖАНИМИ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ

Кріцак І. В. РОЗМІРКОВУВАННЯ СТОСОВНО КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ТА ПРОЦЕСУАЛЬНОГО В АСПЕКТІ ЦІННІСНОГО: КРИМІНОЛОГО-МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ЗРІЗ

Лапкін А. В. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРОКУРАТУРИ ЯК ОРІЄНТИР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Мазуренко О. В. ЗАПОБІГАННЯ ЗБУТУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ У ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Морозюк Н. С., Собко Г. М. ВІЙСЬКОВІ НАСИЛЬНИЦЬКІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В УКРАЇНІ, ПРОБЛЕМАТИКА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ ТА КОДИФІКАЦІЇ

Мудрецька Г. В. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ОБРАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ У ВИГЛЯДІ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Оржинська Е. І., Сеніна В. О. ПОСОБНИЦТВО ДЕРЖАВІ-АГРЕСОРУ: ВЗАЄМОЗВ ’ЯЗОК МІЖ СПОСОБОМ ВЧИНЕННЯ ТА ОСОБОЮ ЗЛОЧИНЦЯ

Орловська Н. А., Степанова Ю. П. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТРАНСКОРДОННИМ КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ

Павленко Л. М., Меркулова В. О. ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ОЗНАК ОСНОВНОГО ТА КВАЛІФІКОВАНОГО СКЛАДУ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ ЗБРОЇ, БОЙОВИХ ПРИПАСІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ІНШИХ КРАЇН СВІТУ

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Ком’яга А. В., Головко В. М. ПРОБЛЕМА ПОВЕДІНКОВОЇ ДЕВІАЦІЇ МОЛОДІ ТА ПРОФІЛАКТИКА ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ НЕПОВНОЛІТНІХ

Кузніченко О. В., Менсо І. В. ДОТРИМАННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ У РАЗІ ПЕРЕТИНУ МИТНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ ЧОЛОВІКАМИ-СТУДЕНТАМИ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ

Мирза С. С., Середницька І. А. ВПЛИВ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ

Налуцишин В. В., Налуцишин В. В. СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИННОГО ПОСЯГАННЯ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Маковій В. П., Медведенко С. В. ФОРМА ТА ЗМІСТ ОБОВ’ЯЗКУ БАТЬКІВ З УТРИМАННЯ ДИТИНИ У ПЛОЩИНІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Марценко Н. С., Гера В. О. ФОРС-МАЖОР У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Намясенко О. К. ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В СУЧАСНОМУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КУРСІ УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Князькова Л. М. ЗАХИСТ СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ НА ШЛЯХУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Кожушко С. І., Галіахметов І. А. ЮВЕНАЛЬНЕ ПРАВО НА ПРАЦЮ: СТАНДАРТИ І ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Качурінер В. Л. ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Корнієнко М. В., Сухарєва А. О. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПОДОЛАННЯ ПРОЯВУ ПРОТИПРАВНОЇ ПОВЕДІНКИ В ДИТЯЧОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Кравченко О. М. ІНТЕГРАЦІЯ СТАНДАРТІВ ОХОРОНИ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ТАЄМНИЦІ УКРАЇНИ ДО СТАНДАРТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Легеза Є. О. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Маркова О. О. ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНУ ПРОЦЕДУРУ: ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Макарова С. О. ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ МИТНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Майстренко Ю. І., Велика О. В. ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА КРАЇН ЗАХІДНИХ БАЛКАН (НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ)

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Макарчук В. В. РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мельник В. І. РОЛЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Nekit K. H. LEGAL APPROACHES TO SOLVING SECURITY ISSUES IN THE FIELD OF THE INTERNET OF THINGS IN THE LIGHT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE

Нікітенко О. І., Крижановська О. В. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ У ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ

РЕЦЕНЗІЇ

Львова Є. О. ВАЖЛИВІСТЬ ОБМЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ ТА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ