Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Баймуратов М. О., Юрченко М. М. ІНСТИТУТ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДОКТРИНАЛЬНИХ ТА НОРМАТИВНИХ ПІДХОДІВ

Бакумов О. С. СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ

Бурба В. В. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗВІДУВАЛЬНИХ СЛУЖБ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В КОНТЕКТІ КОНЦЕПЦІЇ ЕПІСТЕМІЧНОЇ СПІЛЬНОТИ

Волошенюк Н. М. ВИДИ ФОРМ І ЗАСОБІВ ПЕРЕДВИБОРНОЇ АГІТАЦІЇ НА ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ВИБОРАХ: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Голуб М. В. МУНІЦИПАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРАВООХОРОННОЇ СИСТЕМИ ДЕЯКИХ КРАЇН ЄВРОПИ

Данилевський М. А. АДМІНІСТРАТИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДДІВ В УКРАЇНІ

Дундич Л. В. СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ У ПРАВОВИХ НОРМАХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Єднак В. М. МІСЦЕ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Журавель О. О. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ ФУНКЦІЙ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАКОНОДАВСТВІ ОКРЕМИХ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Іваничук Р. А. СПЕЦИФІКА ЗАКРІПЛЕННЯ ФУНКЦІЇ ПРАВА НА КОДИФІКАЦІЙНОМУ ТА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНЯХ

Кравцова М. О. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВА В СІМ'Ї

Крет Г. Р. МІЖНАРОДНІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ФОРМУВАННЯ НАЛЕЖНИХ ДОКАЗІВ

Крижановська О. В. ОФІЦІЙНИЙ І НЕОФІЦІЙНИЙ ПРАВОПОРЯДОК ЯК ІНСТИТУЦІЙНА ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ СУЧАСНИХ ДЕМОКРАТИЧНИХ ДЕРЖАВ

Продан А. О. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Радишевська О. Р. ФУНКЦІОНАЛЬНА ЄВРОПЕЇЗАЦІЯ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ: НОВА РОЛЬ ОМБУДСМАНА ЩОДО MALADMINISTRATION

Савицька Н. А. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ НОТАРІАТОМ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ

Сорока Л. В. ФОРМУВАННЯ НОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСТВА США У КОСМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Стратонов В. М. ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ВІДНОСИНИ ЯК НОВИЙ КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ОБ’ЄКТ

Суханова Д. С. РОЛЬ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НОРМАТИВНИХ ПРИПИСІВ У МЕХАНІЗМІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Торбас О. О. ТЛУМАЧЕННЯ РОЗСУДУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ

Хімченко С. В. ПРЕЗИДЕНТСЬКА МОДЕЛЬ ПРАВЛІННЯ: POЛЬ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ І ЙОГО МІСЦЕ В ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОМУ МЕХАНІЗМІ

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Андрусів У. Б. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ: ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІАЛЬНИЙ АПАРАТ І ПРАВОВА ПРИРОДА

Білоус Ю. І. ПРАВОВА ПРИРОДА ДОГОВОРУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ): ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Дегтярьова С. В. ДО ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Домброван Н. В., Ізбаш К. С. СУЧАСНИЙ СТАН ВПЛИВУ МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ТА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЛІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ

Кравчик М. Б. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СПАДКОВОГО ДОГОВОРУ ТА ВПЛИВ ІНОЗЕМНОГО ЗАКОНОДАВСТВА НА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

Кравчук Д. В. ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ ЗА ШКОДУ, ЗАПОДІЯНУ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОМ

Мамалуй О. О. КЛАСИФІКАЦІЯ ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН

Chepys O. I. ACADEMIC PLAGIARISM AS THE INFRINGEMENT OF THE AUTHOR’S INTERESTS: NOTIONS, FEATURES AND TYPES

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Любимов О. К. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ПУБЛІЧНОГО СЛУЖБОВЦЯ В УКРАЇНІ

Обушенко Н. М. РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЗА ЧАСІВ ІСНУВАННЯ СРСР

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Лихогляд В. П. ЗАХИСТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Патлачук О. В. ПРОБЛЕМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Веселов М. Ю. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА КОНЦЕПЦІЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ЩО ПОТРАПИЛИ У КОНФЛІКТ ІЗ ЗАКОНОМ

Веселова Л. Ю. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІЗНАННЯ КІБЕРНЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Гончаренко Г. А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРИНЦИПІВ УПРАВЛІННЯ СЕКТОРОМ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Кондуфорова Л. В. ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ПРИВАТНИЙ ІНТЕРЕС» У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Куварзін О. С. АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У ТОРГОВЕЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ ЗДІЙСНЕННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ РОЗРАХУНКІВ

Левченко Д. С. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ТА ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В УКРАЇНІ

Медведенко С. В. АНАЛІЗ ПОЛОЖЕНЬ ІНСТРУКЦІЇ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ