Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Денега О. П. СИСТЕМА ГАРАНТІЙ ДЕРЖАВИ ЯК СУБ’ЄКТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Смолярова М. Л. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ У НАУЦІ ТРУДОВОГО ПРАВА

Сокоринський Ю. В. НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Байрак В. В. АДМІНІСТРАТИВО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ПОВНОВАЖЕНЬ ТА ФУНКЦІЙ КАПІТАНА У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Васильчук Б. Г. ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВІДНОСИН

Годяк А. І. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ: ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Данилевич Н. А. ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ГРОМАДЯНСТВА, ІММІГРАЦІЇ ТА ЕМІГРАЦІЇ

Дулгер В. В. ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ТИМЧАСОВІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ З ЕЛЕМЕНТАМИ ВІЙСЬКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ У СКЛАДІ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Зубрицький М. І ТЕНДЕНЦІЇ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Карпенко Н. В. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ПОДАТКОВОГО ПРИМУСУ У РАЗІ НЕНАЛЕЖНОГО ВИКОНАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ

Книш С. В. СПЕЦИФІКА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (НА ПРИКЛАДІ РЕЄСТРАЦІЙНИХ І ДОЗВІЛЬНИХ ПРОЦЕДУР)

Кропивницький М. О. ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ У СИСТЕМІ БЮДЖЕТНИХ ЦІЛЬОВИХ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ: АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

Маліков В. В. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ БОРОТЬБИ З ТЕРОРИЗМОМ

Матвійчук А. В. ЩОДО ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР)

Миколаєць В. А. ГЕНЕЗИС СПРАВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Пришляк М. І. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ В УКРАЇНІ

Сахно Д. С. ЗАКОННІ ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ У ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИНАХ ТА ЇХ ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД ІНШИХ ІНТЕРЕСІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ

Сибіга О. М. ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК КАТЕГОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ

Стрельченко О. Г. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЗАСОБІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ СФЕРИ ОБІГУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Сукманова О. В. ПРАВОЗАХИСНИЙ РІВЕНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ЯК НОВЕЛА ДЛЯ НАУКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

Терещук Г. А. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ТРАНСПАРЕНТНОСТІ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Шевчук О. О., Томма Р. П. ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАДРІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Воронько О. О. ПРОЦЕДУРНІ ПИТАННЯ АРЕШТУ ТА СТЯГНЕННЯ КОШТІВ ІЗ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ

Даньшин М. В., Попович І. М. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПІДОЗРЮВАНОГО У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Ковальчук С. О. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ЯК ЕТАПУ ЇХ ФОРМУВАННЯ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ДОКАЗУВАННЯ

Меркулова Ю. В., Казарян І. С. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИЙНЯТТЯ СЛІДЧИМ СУДДЕЮ РІШЕННЯ ЩОДО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Микайлов Анар Сахраб огли ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС СПЕЦІАЛІСТА, ЗАЛУЧЕНОГО ДЛЯ УЧАСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стрижак В. О. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТИВНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

Тарасенко В. Є., Возіян В. А. ДО ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧИХ З ОРГАНАМИ ТА ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Цуркан К. А. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОТИДІЇ ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОРГАНІЗОВАНІЙ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

 

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Круговий О. О. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОЦЕДУРИ РЕАЛІЗАЦІЇ АРЕШТОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ

Скороход І. В. ПОДАТКОВЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ОСНОВНИЙ РЕГУЛЯТОР ПОДАТКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Герус М. М. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ РОЛЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ В УРСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД (1945–1958 РОКИ)

Євдокимов В. В. АПАРАТ УПРАВЛІННЯ ГАЛИЧИНОЮ В УМОВАХ УТВЕРДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ АВСТРО-УГОРЩИНИ