Завантажити номер одним файлом

Титульна сторінка

Зміст

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕ МОКРАТИ ЧНО Ї ДЕР ЖАВИ

Павлов Н. С. КОНЦЕПЦІЯ «НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ»: СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ТА СТАН ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Пальона А. В., Петрик О. Л. ПИТАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОДНОГО З ВАРІАНТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УСПІШНОГО ЮРИСТА В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Перелигіна Р. В., Семенюк І. М. КОМПАРАТИВІСТСЬКИЙ АНАЛІЗ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ДЕРЖАВ ЄС ЩОДО ВИДІВ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ

Словська І. Є. УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ ПРАВ ЛЮДИНИ – БЕЗУМОВНА ЦИВІЛІЗАЦІЙНА ЦІННІСТЬ

Уварова Н. В., Логвиненко Б. О. РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ У ПРИЗМІ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Шопіна І. М. ПРИНЦИПИ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ ДОСВІДУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Політова А. С. ПРОТИДІЯ ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОМУ НАСИЛЬСТВУ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКА ЦІННІСТЬ

Сироїд Т. Л. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНУ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Смірнова І. С. КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РІВНОПРАВНОСТІ ГРОМАДЯН, ПЕРЕЛІК «ЗАХИЩЕНИХ ОЗНАК», ЗА ЯКИХ НАСТАЄ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ)

Стукаліна О. В. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Тімофєєва Л. Ю. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЙНИМ ПРАКТИКАМ У ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОМУ КОНТЕКСТІ

Шинкарьов Ю. В. ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ ОБМЕЖЕНО ОСУДНИМ ОСОБАМ

Яцковина В. В. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В УКРАЇНІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

ПРАВОВА СИСТЕМА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Тимощук О. Г. ВПЛИВ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ НА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В КОНТЕКСТІ НАБУТТЯ УКРАЇНОЮ СТАТУСУ КАНДИДАТА В ЧЛЕНИ ЄС: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Харитонов Р. Ф., Шишименко О. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ МІГРАНТІВ У ЄС: СУЧАСНИЙ СТАН

Хрідочкін А. В. ЮРИДИЧНА ПРИРОДА ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЙОГО МІСЦЕ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Петренко Н. О. МІСЦЕ ТА ОЗНАКИ ІНСТИТУТУ БІЗНЕС-ОМБУДСМЕНА В СИСТЕМІ АЛЬТЕРНАТИВНИХ СПОСОБІВ ВИРІШЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ СПОРІВ

Плотнікова М. В., Швагер О. А. ПОЗАСУДОВІ СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ: АДАПТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Савченко В. О. СВАВІЛЬНЕ ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЯК СПОСІБ ПРИПИНЕННЯ СВОБОДИ ВОЛІ

Трохименко А. Р. ПОБУТОВІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Турченко Є. І. СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ В ІННОВАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Шаталова Л. М. ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОНОПЛІ (CANNABIS) В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Швець М. О., Журавель А. В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тименко С. І. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТРУДОВОГО ПРАВА

Швець Д. В., Кісіль З. Р., Католик Г. В. ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ЗАВДАНЬ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ОРГАНАХ ТА ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Позігун І. О. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ

Стрельченко О. Г., Бухтіярова І. Г., Бухтіяров О. А. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ АКТІВ, ЯКІ РЕГУЛЮЮТЬ ҐЕНДЕРНУ ПОЛІТИКУ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Токарева В. О. ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В УМОВАХ ЕВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Турецький В. В. ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ В АСПЕКТІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА

Степанян Р. Е. ДОКТРИНА «ПЛОДІВ ОТРУЙНОГО ДЕРЕВА» ТА ЇЇ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА

Сластьоненко О. О., Тістечок А. К. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИКО-ПРАВОВОЇ НАУКИ

Пальченко А. А. ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ТА МОРСЬКЕ ПРАВО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Собко Г. М., Мох Т. П. ҐЕНЕЗА СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН, ЯКІ ОХОРОНЯЮТЬ СТАТЕВУ СВОБОДУ ТА НЕДОТОРКАНІСТЬ

Шамраєва В. М. ПРАВОВІ ОСНОВИ САНКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Пащенко Є. М., Чалий М. Г. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ УКРАЇНИ НА ВІДОМЧОМУ РІВНІ

Пікуля Т. О. ІНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНТІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРАГНЕНЬ УКРАЇНИ

Проскурня Є. Є. ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОЧИХ ТРЕНУВАНЬ ІЗ ГИРЯМИ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК-ПОЛІЦЕЙСЬКИХ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Пядишев В. Г. КІБЕРБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ

Сірко В. С. ДЕЗІНФОРМАЦІЯ ПІД ЧАС РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ

Пенькова Н. Є. ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВІКТИМІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ

Павлютін Ю. М., Биков І. О. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОКАЗІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ

Сокуренко В. В. ЗЛОЧИНИ РАДЯНСЬКОГО ТОТАЛІТАРНОГО РЕЖИМУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ В 1944 РОЦІ У СВІТЛІ ВОЄННОЇ КРИМІНОЛОГІЇ

Радченко О. І. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА ОСОБИ НА ГРОМАДЯНСТВО В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ОКУПАЦІЇ ТЕРИТОРІЙ

РЕЦЕНЗІЇ

Чернявський С. С. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ВІКТОРІЇ БАБАНІНОЇ «ТРАНСФОРМАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАЛИШЕННЯ В НЕБЕЗПЕЦІ»